ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก 

นายตรัยภพ คงอิ่ม
ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
**** เว็บไซน์นี้รองรับการแสดงผลการทำงานบน โปรแกรม Google Chrome และโปรแกรม Mozilla Firefox ****

7 พ.ค. 2561 ครูลงชื่อปฏบัติหน้าที่ภาคเรียนที่ 1/2561 และอบรมการพัฒนาองคก์ร
8 พ.ค. 2561 ประชุมนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 10 พ.ค. 2561 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
11 พ.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

  

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีความภูมิใจในโรงเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งกล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช ประธานสายวิชาสังคมศึกษาศาสตร์แและมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และมีการบรรยายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดย ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
และผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ พร้อมด้วยคณะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และคุณครูบรรจุใหม่ 6 ท่าน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561

การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับการฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training) ครั้งที่ 8 (สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1 โดยวิทยากร ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปานฯ 3
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การรับมอบตัวนักเรียนใหม่

กิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่สำเร็จการศึกษาระดับภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
พร้อมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้จบการศึกษา
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2560
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้ตายรอยพระยุคลบาท
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)
ในระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการรับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น

การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561 คุณครูสมหวัง นาคคล้าย นำนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
ชิงแชมป์ภาค 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561
โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันรายการพาเหรด ระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การแข่งขันกีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6 ขึ้น
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ สมัครสมาน สามัคคี ระหว่างคณะครูและผู้บริหาร
ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตต่างๆ ได้แก่ สหวิทยาเขตป้อมปราการ สหวิทยาเขตเมืองปราการ
สหวิทยาเขตวิทยปราการและสหวิทยาเขตสุวรรณภูมิปราการ ทั้งนี้ได้จัดขึ้น
ณ โรงเรียนบางพลีราฎร์บำรุง ซึ่งได้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม 15 รายการ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การแข่งขันกีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร
โดยมีท่านรองผู้อำนวยการนงค์นุช ภูมี เป็นประธาน และมีอาจารย์หัสยา โภทชงรัก
เป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร

โครงการบางมดร่วมใจ พาน้องไปพิชิต o-net
ระหว่างวันที่ 16-18 กุมพาพันธ์ 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการบางมดร่วมใจ พาน้องไปพิชิต o-net
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการบางมดร่วมใจ พาน้องไปพิชิต o-net

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ บูรณาการสู่อาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง
ค่านิยม 12 ประการ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
จึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
เป็นประธานในการมอบเกีรติบัตรให้กับนักเรียน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : มอบเกีรติบัตรการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางบ่อ
ได้มอบเงินสนับสนุนงบอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์
เป็นจำนวน 15,480 บาท ให้กับโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โรงไฟฟ้าฯ มอบเงินสนับสนุนงบอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดพิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
จัดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ได้ฝึกได้เรื่องการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

โครงงานบูรณาการ สร้างสรรค์เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประกวดโครงงานบูรณาการ
สร้างสรรค์เพิ่มเวลารู้ สู่อาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2560
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกความกล้าแสดงออก
และนำความรู้ในแต่ละรายวิชามาบูรณาการทำโครงงานของห้องเรียนตนเองได้
โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี
ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้นำเสนอผลงานอย่างน่าสนใจ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ช่วงการประกวดโครงงาน , ช่วงการมอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โครงการฝึกอบรม กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ฝึกอาชีพให้เด็ก และเยาวชน
dตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้กำหนดโครงการฝึกอบรม
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตฝึกอาชีพให้เด็ก และเยาวชน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต
เพื่อสร้างแรงบันดานใจให้เด็กค้นหาการประกอบอาชีพที่สนใจ ถนัด เหมาะสมกับวัย
และเพื่อให้เด็กสามารถนำความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
ในการนี้โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
ฝึกอาชีพให้เด็ก และเยาวชน ในระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีการอบรมฝึกอาชีพต่างๆ
ได้แก่ การทำกระเป๋าหนัง การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น การฝึกทักษะตัดผมชาย
และการทำขนมจีบ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างนี้
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการฝึกอบรม กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตฯ

งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อปาน ประจำปี 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วงดนตรี ป.ด.อ.แบรนด์ ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อปาน ประจำปี 2561 ณ วัดมงคลโคธาวาส
ภาพประกอบเพิ่มเติม : งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อปาน ประจำปี 2561

ประชุมนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากร
และร่วมกันวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ประชุมนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1/2561

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
วันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
ทั้งการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาพประกอบเพิ่มเติม : มอบเกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ บูรณาการสู่อาเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนม
ีความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา14.00 น. ตัวแทนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมแสดงความยินดีกับพระพยอม วราโภ เนื่องในการรับฐานานุศักดิ์พระพยอม วราโภ ที่ พระใบฎีกา ของ หลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ ณ. วัดปานประสิทธาราม และแสดงความยินดีกับพระเก่งที่ได้รับฐานานุศักดิ์ของท่านเจ้าคุณ พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. " หลวงพ่อรักษ์ " วัดสุทธาวาส วิปัสสนา เมตตาตั้งฐานานุกรม ที่พระสมุห์คงสิทธิ์ สุจิตโต ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
ที่เรียนอยู่ในเขตพื้นที่บริการหลัก คือ ตำบลคลองด่าน และตำบลบางเพรียง
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดแผนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 320 คน 8 ห้องเรียน
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 120 คน 3 ห้องเรียน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวต้นหนาว เรืองศรี 2. นางสาวอภิญญา พิบูลย์ 3. นางสาวอริสรา คล่องเเคล่ว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงพรนภา ถนอมทรัพย์ 2. เด็กหญิงศรัญญา อาภรรัตน์
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
นายนรัตน์ ประทาย
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
นางสาวรุ่งอรุณ เกรียงแก้ว
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

วันที่ 13 มกราคม 2561 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 2561 ให้กับนักเรียน โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
และจับของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญชิ้นใหญ่
เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย จากพระครูสังวรวิมลกิจ
เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าคณะตำบลคลองด่านเขต 2 และหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งคณะคุณครูที่ได้จัดหาของขวัญให้กับนักเรียนทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

แสดงความยินดีกับคุณครูที่สอบบรรจุได้
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูชาตรี ไชยรัตน์
และคุณครูภัทร์ชฎา มิสกี้ ที่สอบบรรจุข้าราชการครูได้ โดยมีนายวุฒิเดช ม่วงพุฒ
ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความยินดีกับคุณครูท่านสองท่าน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : แสดงความยินดีกับคุณครูที่สอบบรรจุได้

กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ซึ่งได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันรายการต่างๆ ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดขึ้น
พร้อมทั้งมีการแสดงละคร การร้องเพลงสากล และการแสดงความสามารถของนักเรียนอีกมากมาย
สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์
โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันคริสต์มาส

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และประชาชน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา"
ซึ่งกรมราชทัณฑ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ต้องขัง โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิง
แล้วทรงติดตามการดำเนินงานของห้องสมุดฯ ซึ่งตั้งอยู่ในแดนการศึกษา มีหนังสือ 11,384 เล่ม มีระบบการจัดการสื่อสาร สารสนเทศ
โดยใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ระบบหน้าจอสัมผัส การจัดทำเอกสารแนะนำหนังสือผ่าน Photo Application
และให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยนำหนังสือไปให้บริการตามแดนต่าง ๆ ตลอดจนขับเคลื่อนการเรียนรู้ เพื่อให้ห้องสมุดมีชีวิต
ด้วยกิจกรรมฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมูลนิธิ องค์กร
และวิทยากรอิสระ เข้าไปจัดการศึกษาอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้
และฝึกปฏิบัติจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษ
ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (http://news.ch7.com/detail/263358)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นำคณะครูไปศึกษาดูงาน
ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้
ได้ไปดูงานที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นในเรื่องการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน
และนำมาใช้ในการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : คณะครูไปศึกษาดูงาน จ.กาญจนบุรี

วันมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ นำเหล่าลูกเสือ เนตรนารี
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ
ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ พร้อมคณะ
ในการตรวจเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนครอบครัวฐานะยากไร้
จำนวน 25 ทุนๆ ละ 3,000 บาทเป็นเงิน 75,000 บาท
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบทุนการศึกษา

สืบเนื่องจากวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 34 นนทบุรีเกมส์ 2560 ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (ไทรน้อย)
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กชายธีรพัฒน์ วงเอี่ยม ชั้น ม.3/6 ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. เด็กชายธีรภัทร์ ยิ้มละมัย ชั้น ม.3/5 ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. เด็กชายวีรวุฒิ นธีนาม ชั้น ม.3/6 ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4. เด็กชายธวัชชัย สุขมะ ชั้น ม.3/3 เข้าร่วมการแข่งขัน
และเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทย วันลอยกระทง ณ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
โดยโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป้นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข้าแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ซึ่งได้รับถ้วยรางวัล
จากผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม
ภาพประกอบเพิ่มเติม : มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันมวย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดประชุมนิเทศติดตาม เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากร และร่วมกันวางแผน
ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมนิเทศติดตาม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำเงิน
ที่ได้จากการจัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ถวายให้กับวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ถวายเงินให้วัดสีล้ง

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ่ จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด "ดอกแสมเกมส์ ครั้งที่ 38"
ภาพประกอบเพิ่มเติม : part1 , part2

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จังหวัดสระบุรี
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อปาน คลองด่าน ณ ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ตัวแทนนักเรียน และคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อปาน คลองด่าน ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อปาน

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโครงการค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (o-net) ซึ่งเป็นการทบทวนบทเรียน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการค่ายเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net

กิจกรรม ติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดติวสอบธรรมศึกษา
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560

โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนสรณ์ จัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

กิจกรรม วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันปิยมหาราช

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ภาพประกอบเพิ่มเติม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้เครือข่ายผู้ปกครองรับทราบ และร่วมกับวางแผนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งร่วมกันหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมและตรวจดูความเรียบร้อยอาคารเรียนหลังใหม่
ณ ห้องประชุม 1 รงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 กันยายน 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและ
มวยสากลสมัครเล่น สืบเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้ส่งนักกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น เข้าแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ สนามมวยค่าย ส.กิจรุ่งโรจน์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 3 รายการ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 2 รายการ
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว
ภาพประกอบและรายละเอียดเพิ่มเติม : พิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลฯ

กิจกรรม "เข้าใจ TCAS เข้าใจ GAT เชื่อมโยง"
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานแนะแนวโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรม "เข้าใจ TCAS เข้าใจ GAT เชื่อมโยง" ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบ TCAS
การเตรียมตัวสอบในสนามการสอบต่างๆ และการให้พื้นฐานความรู้ GAT คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง
โดยอาจารย์ฮัษมาน ธนวรกันต์ (อาจารย์แกงส้ม)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรม "เข้าใจ TCAS เข้าใจ GAT เชื่อมโยง"

รับการประเมินโครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รับการประเมินโครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญจกรวาล รอดบำเรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
และว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
เป็นคณะกรรมการ การประเมินโครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รับการประเมินโครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

กิจกรรม เข้าค่ายศากยบุตร ปการศึกษาี 2560
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลคลองด่าน จัดกิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : เข้าค่ายศากยบุตร ปการศึกษาี 2560

เนื่องด้วยวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรม One Day Sharing
โครงการ "เขื่อน ป.ด.อ. ชะลอน้ำ ประสานดิน" ตามโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ณ ชายทะเลบ้านสีล้ง
และได้เข้าถอดบทเรียนและแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรางวัลโครงการในระดับชมเชยระดับประเทศ ณ เซ็นทรัล เวสเกต นนทบุรี
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบรางวัล
ภาพประกอบเพิ่มเติม : มอบรางวัลโครงการ เขื่อน ป.ด.อ. ชะลอน้ำ ประสานดิน

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ รูบิค เรือมอเตอร์ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วาดภาพทางวิทยาศาสตร์ และการแสดง science show ที่เรียกความสนใจของนักเรียนได้เป็นพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขันกีฬา โรงไฟฟ้าบางบ่อเกมส์ ครั้งที่ 2
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับโรงไฟฟ้าบางบ่อ และโรงเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอบางบ่อ
จัดการแข่งขันกีฬา โรงไฟฟ้าบางบ่อเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การแข่งขันกีฬา โรงไฟฟ้าบางบ่อเกมส์ ครั้งที่ 2

โครงการอบรมเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-19 สิงหาคม 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 11
ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการอบรมเยาวชนรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรม "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางบ่อ จัดโครงการอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ แก่งกระจานพาราไดซ์รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
และยังได้นำนักเรียนเข้าศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

โครงการปราบลูกน้ำด้วยปูนแดง และโครงการ ปดอ. อย. น้อย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสถานีอนามัยคลองด่าน หมู่ที่ 13
จัดโครงการปราบลูกน้ำด้วยปูนแดง และโครงการ ปดอ. อย. น้อย ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการปราบลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะไข้เลือดออก และโครงการ ปดอ. อย. น้อย
เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย คุ้มค่า ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการปราบลูกน้ำด้วยปูนแดง และโครงการ ปดอ. อย. น้อย

โครงการสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสถานีอนามัยคลองด่าน หมู่ที่ 13
จัดโครงการสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น พร้อมทั้งมีความรู้
และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
และตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสร้างทักษะชีวิต พิชิตปัญหาวัยรุ่น

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
และจัดพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรคลองด่าน
และโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด

ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.10 น. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 7/2560
เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ และร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 7/2560

กิจกรรม ค้นพบตนเอง ค้นพบเป้าหมาย "น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง"
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 งานแนะแนวโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรม ค้นพบตนเอง ค้นพบเป้าหมาย "น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง"
โดยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคุณค่าของโอกาส
คุณค่าในตนเอง การพัฒนาตนเอง ให้นักเรียนได้แนวคิดที่จะนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ค้นพบตนเอง ค้นพบเป้าหมาย "น้าต่อไฟ ให้เด็กไทยตาสว่าง"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมรักการอ่าน
บูรณาการวันสุนทรภู่ ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมประกอบท่าทาง
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมทั้งมีการออกร้านของนักเรียนขายสินค้า อาหาร และขนมไทย จำลองลักษณะเหมือนงานวัด
มีแสดงคะคร และมอบของรางวัลต่างๆ ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนทุกคน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ภาพส่วนที่ 1, ภาพส่วนที่ 2

พิธีสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีสวนสนาม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการอาเซียน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำสุจริต ค่านิยมหลัก 12 ประการ และเขื่อน ป.ด.อ. ชะลอน้ำ ประสานดิน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ค่ายคณิตศาสตร์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ
จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

กิจกรรม ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดโครงการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั่วประเทศจำนวน 999,989 ต้น พร้อมกันทั้งประเทศ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ

โครงการหนึ่งปณิธาน สานสายใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมถวายความดี
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งปณิธาน สานสายใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมถวายความดี ปีการศึกษา 2560
ณ บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระมหาสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการหนึ่งปณิธาน สานสายใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมถวายความดี

กิจกรรม การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ปดอ.คัพ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ปดอ.คัพ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬาแทนที่จะไปมั่วสุมกับยาเสพติดที่เป็นปัญหาของสังคม
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ปดอ.คัพ ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าอนุสรณ์
ได้นำตัวแทนนักเรียน ไปถวายต้นเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ณ วัดต่างๆ ดังนี้
วัดเจริญวราราม วัดสร่างโศก วัดปานประสิทธาราม วัดมงคลโคธาวาส และวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง)
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วัดเจริญวราราม วัดสร่างโศก วัดปานประสิทธาราม วัดมงคลโคธาวาส วัดสีล้ง

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ทางโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จึงจัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมทั้งจะมีการนำต้นเทียนไปถวาย ณ วัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการ
การจัดกิจกรรม STAR STEMS พร้อมทั้งได้รับการนิเทศ และประเมินผลการจัดกิจกรรม STAR STEMS
ที่ทางโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ได้จัดขึ้น
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม STAR STEMS

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำตัวแทนนักเรียน
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด ณ บริเวณตลาดคลองด่าน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย” และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ วินัย
เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ หลักสูตรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ให้กับนักเรียน เพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึก
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้นำนักเรียนสร้างเขื่อน ป.ด.อ. ชะลอน้ำ ประสานดิน
เพื่อชะลอความแรงของคลื่นที่จะมากระทบชายฝั่งและเพื่อฟื้นฟูการพังทลายของชายฝั่ง ณ บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านสีล้ง
ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เนื่องจากในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ทางโรงเรียน นำโดยคุณครูโกวิท พัฒนประเสริฐ และคุณครูอุกฤษฎ์ หาไชย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปัน
ที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
โครงการ จึงนำโครงการครั้งนี้ลงสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย นามสมุทร
นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง เทศบาลตำบลคลองด่าน อนามัยชุมชนตำบลคลองด่าน
สถานีตำรวจภูธรตำบลคลองด่าน กลุ่ม อสม.คลองด่าน หน่วยงานทหารที่ดูแลพื้นที่ในชุมชน โรงเรียนในชุมชน และประชาชน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : part 1, part 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพก่อนเข้าตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน
โดยจัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4, 5 และ 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ
ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการได้สอนวิธีการทำเต้าฮวยฟรุตสลัด การทำซูชิหน้าต่างๆ
การทำสบู่สมุนไพรจากกลีเซอรีนธรรมชาติ เป็นต้น
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ฯ

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดอบรมโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาปลาสลิดสู้รั้วโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำปลาสลิด ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการ
ทำให้สามารถเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาปลาสลิดสู้รั้วโรงเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เพื่อเป็นการรายงานความประพฤติ ผลการเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการสอบถามความคิดเห็น
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560
ณ หอประชุม 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรมโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ซึ่งจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสานต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู
เพื่อเชิดชูรักษาวัฒนธรรมชาติไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสืบสานประเพณีอันดีงาม
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีไหว้ครู

กิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ให้มีความเคารพเทินทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กีฬามิตรภาพเกมส์ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬามิตรภาพเกมส์ครั้งที่ 2
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 2.โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
3.โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 4.โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 5.โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
6.โรงเรียนสมุทรปราการ และ 7.โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โดยกีฬามิตรภาพเกมส์จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคณะครู ให้หันมาใส่ใจการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น
นอกจากการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง แชร์บอล แล้วยังมีการประกวดการแสดง
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์นิพนธ์ สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กีฬามิตรภาพเกมส์ ครั้งที่ 2

กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่
โดยมีการจัดแสดงและประกวดป้ายรณรงค์งดสูบบุหรี่ของนักเรียนในแต่ละห้อง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 41 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ เสมอจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชน
ในจังหวัดสมุทรปราการเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เกิดความรักและความสามัคคี และมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
โดยอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างยั่งยืน

ในวันที่ 19 พฤษภาคาม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการธรณัส โสมนัส เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รอง ผอ.ธรณัส โสมนัส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขัน SEACON Martial arts championship 2017 Taekwondo Poomsae-Hapkido
ให้กับนางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ ระดับชั้น ม.4/3 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียนทอง รุ่นยุวชนหญิง 15-17 ปี
ภาพประกอบเพิ่มเติม : มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขัน Taekwondo

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยคุณครูสมหวัง นาคคล้าย นำคณะนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2560
ประเภทการเดินพาเหรด ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - สนามกีฬาจังหวัดระยอง
ซึ่งการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้รับโล่เกียรติยศ จากนายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา
ในการนี้คณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและคณะนักเรียนวงโยธวาทิต จึงขอมอบโล่เกียรติยศ
ให้กับทางโรงเรียนโดยมี นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
เป็นตัวแทนของโรงเรียนรับมอบในครั้งนี้
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประกวดวงโยธวาทิตฯ

กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเนศนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากร
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM และการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ครูและบุคลากร เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนต่อไป
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM และการใช้ภาษาอังกฤษฯ

ค่ายเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET
ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานจัดค่ายเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 5
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ค่ายเตรียมความพร้อมพิชิต O-NET

สอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน
สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : สอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 3/2560
เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ และสรุปงานของแต่ละฝ่ายงานที่ดำเนินงานมาตลอดปีการศึกษา 2559
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนายธรณัส โสมนัส และนางนงค์นุช ภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2559 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย
และแสดงความยินดีกับคุณครูที่เกิดในเดือนมีนาคม และเมษายน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 3/2560

          

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์


 

Webmaster : งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร 02-330-1276 โทรสาร 02-330-1275 e-Mail:pda_2519@hotmail.co.th

 

นางสุพัตรา  ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางนงค์นุช   ภูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
   

+ แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน

+ ตัวอย่างโครงงานสาธารณะฯ
+ ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ
+ แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ
+ แบบประเมินตามตัวชี้วัด
(จุดเน้น สพฐ)

+ แบบฟอร์มโครงการสอน
+ แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ
+ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3

+ ปพ. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
+ แบบรายงานการส่งเอกสาร
+ แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ
+ แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”

+ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
+ปพ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ กิจกรรมแนะแนว/สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลูกเสือและวิชาการ

+วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560