ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก 

นายตรัยภพ คงอิ่ม
ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
**** เว็บไซน์นี้รองรับการแสดงผลการทำงานบน โปรแกรม Google Chrome และโปรแกรม Mozilla Firefox ****

1 มิ.ย. 2561 ประชุมนิเทศติดตาม
7 มิ.ย. 2561 กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561
8 มิ.ย. 2561 ส่งแผนโครงการสอน/แผนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
12-15 มิ.ย. 2561 นักเรียน ม.ปลายอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด ณ กองพันทหารราบ 11
14 มิ.ย. 2561 อบรมกฎหมายน่ารู้ เวลา 13.00 – 16.00 น. สำหรับนักเรียน ม.ต้น
17 มิ.ย. 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
19-20 มิ.ย. 2561 ตรวจสุขภาพนักเรียนและครู
26-30 มิ.ย. 2561 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียน 1/2561
27 มิ.ย. 2561 วันสถาปนาลูกเสือ

ดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิกดาวน์โหลด

  

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

โครงการฝึกอบรมความรู้ทัวไปทางกฎหมาย
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว บูรณาการร่วมกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน
รวมถึงการปฏิบัตตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการฝึกอบรมความรู้ทัวไปทางกฎหมาย

คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โดยได้รับเกียรติจากนางนงค์นุช ภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
คุณครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนสมุทรปราการ
ซึ่งมีคุณครูที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ดังนี้
1. คุณครูที่เข้ารับพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา มีรายชื่อดังนี้ นายบุญเลิศ นิยมรัตน นางรำเพย สิงห์น้อย และนางหัสยา โภทชงรัก
2. คุณครูที่เข้ารับพระราชทานทวีติยาภรณ์ช้างเผือก นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ
3. คุณครูที่เข้ารับพระราชทานตริตาภรณ์มงกุฏไทย มีรายชื่อดังนี้ นายมารุต มิสกี้ นายนรินทร์ มิถุนดี นางสาวโศภิตา มีแก้ว
นางสาวพรเพ็ญ พรมงาม นางสาวประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ และนางสาวปาริชาติ ปั้นแพทย์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสีล้ง
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดแจ่มราษฏร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเจ้าภาพ ทางโรงเรียนจึงได้นำตัวแทนนักเรียน ไปช่วยงาน ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
พร้อมทั้งเป็นการฝึกในเรื่องจิตอาสา การช่วยเหลือสังคม ให้กับนักเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสีล้ง

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพรณรงค์งดสูบบุหรี่
การเดินรงณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 น. - 14.30 น. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีให้กับนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วม เช่น
การแสดงความสามารถด้านความกล้าแสดงออกของนักเรียน การเล่นเกม การแจกของรางวัล
พร้อมทั้งได้ร่วมแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับดารานักแสดง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เกิดความรักและความสามัคคี และมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
โดยอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป และเวียนเทียมรอบพระพุทธรูป
เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดและบำรุงพระพุทธศาสนา
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีความภูมิใจในโรงเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งกล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช ประธานสายวิชาสังคมศึกษาศาสตร์แและมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และมีการบรรยายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดย ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
และผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ พร้อมด้วยคณะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และคุณครูบรรจุใหม่ 6 ท่าน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561

การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับการฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training) ครั้งที่ 8 (สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1 โดยวิทยากร ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปานฯ 3
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การรับมอบตัวนักเรียนใหม่

กิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่สำเร็จการศึกษาระดับภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
พร้อมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้จบการศึกษา
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

          

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์


 

Webmaster : งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร 02-330-1276 โทรสาร 02-330-1275 e-Mail:pda_2519@hotmail.co.th

 

นางสุพัตรา  ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางนงค์นุช   ภูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
   

+ แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน

+ ตัวอย่างโครงงานสาธารณะฯ
+ ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ
+ แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ
+ แบบประเมินตามตัวชี้วัด
(จุดเน้น สพฐ)

+ แบบฟอร์มโครงการสอน
+ แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ
+ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3

+ ปพ. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
+ แบบรายงานการส่งเอกสาร
+ แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ
+ แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”

+ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
+ปพ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ กิจกรรมแนะแนว/สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลูกเสือและวิชาการ
+แบบฟอร์ม IDPLAN
+แบบบันทึกกิจกรรม PLC
+แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี
+แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี)

+วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560