ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
คุณครูทุกท่าน
25 ก.ค. 62 กิจกรรม “รักการอ่านบูรณาการวันสุนทรภู่ควบคู่วันภาษาไทยแห่งชาติ”
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
21 ก.ค. 62 อบรมโปรแกรม GSP
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ฯ
20 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 การเยี่ยมบ้านนักเรียน และสรุปผลการดำเนินการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 กรอกคะแนนก่อนและสอบกลางภาคลงในโปรแกรม SGS
ครูประจำวิชา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา, กิจกรรมสวดสรภัญญะ, กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
15 ก.ค. 62 ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้
09 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 แข่งขันทักษะภาษาไทยและรักการอ่าน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
งานวิชาการ
05 ก.ค. 62 ถึง 14 ก.ค. 62 เทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่เข้ากลางคัน
งานทะเบียน
01 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
งานกิจกรรมลูกเสือ
30 พ.ย. 61 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
กลุ่มสาระ/งานวัดผล
29 พ.ย. 61 สอบธรรมศึกษา
วิชาการ/กลุ่มฯสังคมฯ
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ส่งซองข้อสอบกลางภาค 2/2561
ครูประจำวิชา
25 พ.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61 การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม
กลุ่มสาระฯ
23 พ.ย. 61 ประชุมนิเทศติดตาม
งานบุคคล
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันสำคัญ
21 พ.ย. 61 พิธีถวายราชสดุดดี
กิจกรรมลูกเสือ
21 พ.ย. 61 ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
กิจการนักเรียน
17 พ.ย. 61 ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
15 พ.ย. 61 ประเมินครูผู้ช่วย
งานบุคคล
15 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
งานวัดผล
14 พ.ย. 61 จัดส่งโครงการกิจกรรมวิชาการในแต่ละห้องเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมวิชาการ
12 พ.ย. 61 จัดส่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมฯในแต่ละห้องเพื่อขออนุมัติ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
10 พ.ย. 61 ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
10 พ.ย. 61 ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
08 พ.ย. 61 ถึง 10 พ.ย. 61 ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ครูคอมพิวเตอร์
06 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียน 2/2561
ครูประจำวิชา
01 พ.ย. 61 ถึง 24 พ.ย. 61 วางแผนและส่งแผนการนิเทศของแต่ละกลุ่มสาระฯ
งานนิเทศและวิจัย
01 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 ส่งโครงการสอนและแผนการสอนแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2561
คุณครูทุกท่าน
01 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 เริ่มดำเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
งานแนะแนว
01 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61 ดำเนินการเรื่องโควตา รับตรง ม.3 และ ม.6
งานแนะแนว
29 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 ต.ค. 61 จัดพิมพ์ ปพ.1 5 ภาคเรียน ม.3 และ ม.6
งานทะเบียน
24 ต.ค. 61 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
กิจกรรมวันสำคัญ
22 ต.ค. 61 ครูลงชื่อปฏิบัติราชการ/ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
คุณครูทุกท่าน
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ต.ค. 61 นักเรียนศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิชาการ
10 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 แจ้งเพิ่ม – ลด รายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบ O – Net ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
09 ต.ค. 61 ครูที่ปรึกษาลงชื่อใน ปพ. 6
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
09 ต.ค. 61 ส่งผลนิเทศกลุ่มสาระทุกกลุ่ม ครั้งที่ 1
คุณครูทุกท่าน
08 ต.ค. 61 ศึกษาดูงาน โรงเรียนสมุทรปราการ
คุณครูทุกท่าน
05 ต.ค. 61 ศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
05 ต.ค. 61 ส่งคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ครูประจำวิชา
04 ต.ค. 61 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน
03 ต.ค. 61 แจ้งผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61 เป็นการภายในเพื่อปรับปรุง
งานวัดผลและครูประจำวิชา
02 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระฯศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
31 ส.ค. 61 ประกวดโครงงานบูรณาการอาชีพ
กิจกรรมโครงงาน
29 ส.ค. 61 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย อบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

กิจการนักเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
24 ส.ค. 61 นิเทศการจัดการเรียนการสอน EIS ภาคเรียนที่ 1/2561
งาน EIS
21 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
20 ส.ค. 61 แจ้งผลการสอบและคะแนนกลางภาค
ครูที่ปรึกษา
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันสำคัญ
06 ส.ค. 61 ถึง 07 ส.ค. 61 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด
งานสารเสพติด
02 ส.ค. 61 ถึง 18 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สัปดาห์อาเซียน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ