ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 ต.ค. 61 จัดพิมพ์ ปพ.1 5 ภาคเรียน ม.3 และ ม.6
งานทะเบียน
24 ต.ค. 61 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
งานวัดผล/ครูที่ปรึกษา
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
กิจกรรมวันสำคัญ
22 ต.ค. 61 ครูลงชื่อปฏิบัติราชการ/ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
คุณครูทุกท่าน
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
10 ต.ค. 61 นักเรียนศึกษาดูงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิชาการ
10 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 แจ้งเพิ่ม – ลด รายชื่อนักเรียนที่ต้องสอบ O – Net ปีการศึกษา 2561
งานวัดผล
09 ต.ค. 61 ครูที่ปรึกษาลงชื่อใน ปพ. 6
ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
09 ต.ค. 61 ส่งผลนิเทศกลุ่มสาระทุกกลุ่ม ครั้งที่ 1
คุณครูทุกท่าน
08 ต.ค. 61 ศึกษาดูงาน โรงเรียนสมุทรปราการ
คุณครูทุกท่าน
05 ต.ค. 61 ศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
05 ต.ค. 61 ส่งคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ครูประจำวิชา
04 ต.ค. 61 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง/การเงิน
03 ต.ค. 61 แจ้งผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61 เป็นการภายในเพื่อปรับปรุง
งานวัดผลและครูประจำวิชา
02 ต.ค. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 ศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระฯศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ
31 ส.ค. 61 ประกวดโครงงานบูรณาการอาชีพ
กิจกรรมโครงงาน
29 ส.ค. 61 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย อบรมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

กิจการนักเรียน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
24 ส.ค. 61 นิเทศการจัดการเรียนการสอน EIS ภาคเรียนที่ 1/2561
งาน EIS
21 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้
20 ส.ค. 61 แจ้งผลการสอบและคะแนนกลางภาค
ครูที่ปรึกษา
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันสำคัญ
06 ส.ค. 61 ถึง 07 ส.ค. 61 อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด
งานสารเสพติด
02 ส.ค. 61 ถึง 18 ส.ค. 61 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สัปดาห์อาเซียน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ