วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ร่วมกับชุมชน  มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาปรัชญา  

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
“ ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก ”อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 
อัตลักษณ์  คือ ลูกหลวงพ่อปาน เป็นคนดี
            ลูกหลวงพ่อปาน  หมายถึง  นักเรียนทุกคนเป็นลูกหลวงพ่อปานเหมือนกัน ต้องรักกัน
            เป็นคนดี   หมายถึง  เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ  และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            เอกลักษณ์ของสถานศึกษาของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คือ โรงเรียนประหยัดพลังงาน