หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน
โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

 
มัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอน 8 ห้องเรียน รายละเอียดดังนี้
    - ห้อง 1-2 เป็นห้องเรียน EIS : English integrated study

    - ห้อง 3-8 เป็นห้องเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปิดสอน 3 ห้องเรียน รายละเอียดดังนี้
    - ห้อง 1-2 เรียนสาย วิทย์-คณิตศาสตร์
    - ห้อง 3 เรียนสาย ศิลป์-ภาษา