ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์ม เล่มสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 421.5 KB 20090
แบบฟอร์ม เล่มสรุปกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 444 KB 20102
ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 28358
แบบฟอร์ม การพิมพ์ข้อความลงนามใน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.02 KB 33681
ปพ.5 กิจกรรมต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ชุมนุน, ลูกเสือ, สาธารณะประโยชน์, คุณลักษณฯ, การอ่าน คิด วิเคราะฯ) 34174
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 4 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.75 KB 33627
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 3 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.84 KB 33650
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 2 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.55 KB 33686
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 1 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.62 KB 33788
แบบฟอร์ม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 33801
แบบฟอร์ม โครงการกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 33824
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.27 KB 33756
ประกาศผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 33745
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.64 KB 33843
ตารางสอบเข้า ม.1 , ม.4 และใบปะหน้าข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.96 KB 33699
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 748.78 KB 33713
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 33775
แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ท้าย-ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 33744
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมชุมนุมวิชา การทำรูปเล่ม - ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 34359
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.56 KB 33802
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว และตัวอย่างแผน 33953
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 33805
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี) Word Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 33795
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 164.83 KB 33788
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 69.71 KB 33894
แบบฟอร์ม IDPLAN Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 34321
แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน” Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 33856
แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 62.48 KB 33800
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3 33783
แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 34084
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 34063
แบบประเมินตามตัวชี้วัด (จุดเน้น สพฐ) 33811
แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 17.86 KB 33799
แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 33953
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 33812
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 33825
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 33841
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์ม ใบขอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 23948
ตัวอย่าง บันทึกข้อความอนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 24082
ขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง 24201
ตัวอย่าง การเขียนโครงการ การใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 33710
แบบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.89 KB 33842
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 34145
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โปรแกรม ScanTool 4.0 33795
แบบฟอร์มใบรายชื่อนักเรียน สำหรับเช็คชื่อในเล่มโฮมรูม 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.71 KB 33959
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้อง-ระดับชั้น ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.8 KB 33889
DMC-แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 33854
ตัวอย่าง-เอกสารเบิกค่าเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 106.22 KB 33809
2562-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน-ชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 78.46 KB 33847
2562-แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 403 KB 33791
2562-ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 33823
2562-หน้าปกสมุดโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.89 KB 33782
2562-หน้าปกเลมสรุปเล่มโครงการสานสัมพันธ์ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 33746
2562-หน้าปกข้อมูลส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 33741
2562-หน้าปกการคัดกรองนักเรียน-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 33794
2562-หน้าปก-SDQ-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.9 KB 33793
2562-หน้าปก-EQ-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 318 KB 33783
2562-แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 33832
2562-แบบฟอร์มโครงการสานสัมพันธ์ฯภาคเรียนที่ 1 ใบสรุปปะหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 33727
2562-แบบประเมินการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 33780
2562-แบบประเมิน-SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 33760
2562-บันทึกเยี่ยมบ้าน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 92.19 KB 33816
2562-คำนำการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.59 KB 33777
ชน.8-9 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการติดเกม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 33767
ชน.7 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 34524
ชน.6 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการใช้ความรุนแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.74 KB 33706
ชน.5 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.22 KB 33734
ชน.4 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 33735
ชน.3-2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.42 KB 33727
ชน.3-1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.54 KB 33739
ชน.2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.49 KB 33747
ชน.1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.68 KB 33750
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล 33825
อื่นๆ
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.78 KB 33869
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.75 KB 33765
แบบฟอร์มการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.54 KB 33755
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 33818
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 33776
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 33815
เอกสาร SCQA RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 33837
มุมกระดาษ (ขนาดใหญ่) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 33950
มุมกระดาษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 33975
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 33846
วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 33781