ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์ม เล่มสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 421.5 KB 11
แบบฟอร์ม เล่มสรุปกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 444 KB 11
ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 38340
แบบฟอร์ม การพิมพ์ข้อความลงนามใน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.02 KB 93604
ปพ.5 กิจกรรมต่างๆ ภาคเรียนที่ 1/2563 (ชุมนุน, ลูกเสือ, สาธารณะประโยชน์, คุณลักษณฯ, การอ่าน คิด วิเคราะฯ) 93933
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 4 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.75 KB 93613
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 3 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.84 KB 93631
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 2 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.55 KB 93663
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 1 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.62 KB 93749
แบบฟอร์ม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 93780
แบบฟอร์ม โครงการกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 93789
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.27 KB 93701
ประกาศผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 93720
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.64 KB 93827
ตารางสอบเข้า ม.1 , ม.4 และใบปะหน้าข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.96 KB 93677
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 748.78 KB 93699
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 93750
แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ท้าย-ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 93725
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมชุมนุมวิชา การทำรูปเล่ม - ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 94341
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.56 KB 93791
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว และตัวอย่างแผน 93927
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 93790
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี) Word Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 93779
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 164.83 KB 93773
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 69.71 KB 93876
แบบฟอร์ม IDPLAN Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 94304
แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน” Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 93824
แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 62.48 KB 93771
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3 93768
แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 94057
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 94022
แบบประเมินตามตัวชี้วัด (จุดเน้น สพฐ) 93796
แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 17.86 KB 93787
แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 93937
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 93797
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 93808
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 93827
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์ม ใบขอนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 63934
ตัวอย่าง บันทึกข้อความอนุญาตจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 64068
ขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง 64188
ตัวอย่าง การเขียนโครงการ การใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 93695
แบบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.89 KB 93829
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 94134
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โปรแกรม ScanTool 4.0 93780
แบบฟอร์มใบรายชื่อนักเรียน สำหรับเช็คชื่อในเล่มโฮมรูม 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.71 KB 93938
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้อง-ระดับชั้น ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.8 KB 93873
DMC-แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 93827
ตัวอย่าง-เอกสารเบิกค่าเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 106.22 KB 93794
2562-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน-ชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 78.46 KB 93835
2562-แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 403 KB 93778
2562-ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 93796
2562-หน้าปกสมุดโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.89 KB 93751
2562-หน้าปกเลมสรุปเล่มโครงการสานสัมพันธ์ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 93730
2562-หน้าปกข้อมูลส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 93728
2562-หน้าปกการคัดกรองนักเรียน-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 93780
2562-หน้าปก-SDQ-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.9 KB 93778
2562-หน้าปก-EQ-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 318 KB 93770
2562-แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 93814
2562-แบบฟอร์มโครงการสานสัมพันธ์ฯภาคเรียนที่ 1 ใบสรุปปะหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 93713
2562-แบบประเมินการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 93766
2562-แบบประเมิน-SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 93747
2562-บันทึกเยี่ยมบ้าน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 92.19 KB 93799
2562-คำนำการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.59 KB 93765
ชน.8-9 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการติดเกม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 93729
ชน.7 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 94512
ชน.6 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการใช้ความรุนแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.74 KB 93692
ชน.5 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.22 KB 93722
ชน.4 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 93722
ชน.3-2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.42 KB 93716
ชน.3-1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.54 KB 93727
ชน.2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.49 KB 93735
ชน.1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.68 KB 93734
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล 93811
อื่นๆ
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.78 KB 93846
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.75 KB 93743
แบบฟอร์มการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.54 KB 93743
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 93805
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 93762
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 93802
เอกสาร SCQA RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 93825
มุมกระดาษ (ขนาดใหญ่) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 93929
มุมกระดาษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 93954
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 93829
วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 93764