ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 22
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 16
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 52
ฎีกาคณะกรรมการผ้าป่าการศึกษาสายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 49.4 KB 72
รายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม (แยกตามชั้นเรียน) ปีการศึกษา 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.01 KB 90
รายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม (แยกตามชุมนุม) ปีการศึกษา 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 381.14 KB 172
เอกสาร SCQA RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 31
มุมกระดาษ (ขนาดใหญ่) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 48
มุมกระดาษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 73
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 30
วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 42
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล 37
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมชุมนุมวิชา การทำรูปเล่ม - ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 84
ปพ.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.64 MB 94
ปพ.การอ่าน-คิด-วิเคราะห์ และการเขียน ระดับชั้น ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 42
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.6) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356.5 KB 33
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 360 KB 50
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.4) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 358.5 KB 34
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.3) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 443 KB 46
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 433 KB 52
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 447 KB 38
ปพ.5 กิจกรรมลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 320.5 KB 82
ปพ.5 กิจกรรมวิชาการ (ชุมนุม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 320 KB 128
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.56 KB 50
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว และตัวอย่างแผน 100
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 58
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี) Word Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 32
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 164.83 KB 35
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 69.71 KB 38
แบบฟอร์ม IDPLAN Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 49
แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน” Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 68
แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 62.48 KB 26
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3 29
แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 44
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 84
แบบประเมินตามตัวชี้วัด (จุดเน้น สพฐ) 33
แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 17.86 KB 34
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ (ชุมนุม) Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 93
ตัวอย่างโครงงานสาธารณะประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 77
แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 46
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 42
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 41
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 38
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.89 KB 48
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 71
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้อง-ระดับชั้น ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.8 KB 0
DMC-แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 0
ตัวอย่าง-เอกสารเบิกค่าเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 112.23 KB 0
2562-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน-ชั้นมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.88 KB 0
2562-แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.82 KB 0
2562-ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.84 KB 0
2562-หน้าปกสมุดโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.89 KB 0
2562-หน้าปกเลมสรุปเล่มโครงการสานสัมพันธ์ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.28 KB 0
2562-หน้าปกข้อมูลส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.93 KB 0
2562-หน้าปกการคัดกรองนักเรียน-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.09 KB 0
2562-หน้าปก-SDQ-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.9 KB 0
2562-หน้าปก-EQ-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.7 KB 0
2562-แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.49 KB 0
2562-แบบฟอร์มโครงการสานสัมพันธ์ฯภาคเรียนที่ 1 ใบสรุปปะหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 0
2562-แบบประเมินการคัดกรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.75 KB 0
2562-แบบประเมิน-SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.03 KB 0
2562-บันทึกเยี่ยมบ้าน (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.33 KB 0
2562-คำนำการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.59 KB 0
ชน.8-9 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการติดเกม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 0
ชน.7 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 0
ชน.6 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการใช้ความรุนแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.74 KB 0
ชน.5 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.22 KB 0
ชน.4 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 0
ชน.3-2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.42 KB 0
ชน.3-1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.54 KB 0
ชน.2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.49 KB 0
ชน.1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.68 KB 0