ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 86
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 72
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 122
เอกสาร SCQA RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 95
มุมกระดาษ (ขนาดใหญ่) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 157
มุมกระดาษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 172
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 102
วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 91
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ท้าย-ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 31
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 326 KB 110
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมชุมนุมวิชา การทำรูปเล่ม - ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 268
ปพ.5 กิจกรรมต่างๆ (ชุมนุน, ลูกเสือ, สาธารณะประโยชน์, คุณลักษณฯ, การอ่าน คิด วิเคราะฯ) 555
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.56 KB 109
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว และตัวอย่างแผน 181
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 109
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี) Word Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 94
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 164.83 KB 87
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 69.71 KB 134
แบบฟอร์ม IDPLAN Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 114
แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน” Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 133
แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 62.48 KB 88
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3 87
แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 94
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 178
แบบประเมินตามตัวชี้วัด (จุดเน้น สพฐ) 95
แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 17.86 KB 96
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ (ชุมนุม) 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 257
ตัวอย่างโครงการสาธารณะประโยชน์ 1/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 249
แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 183
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 116
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 107
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 124
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.89 KB 115
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 191
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มใบรายชื่อนักเรียน สำหรับเช็คชื่อในเล่มโฮมรูม 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.71 KB 154
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้อง-ระดับชั้น ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.8 KB 110
DMC-แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 82
ตัวอย่าง-เอกสารเบิกค่าเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 112.23 KB 72
2562-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน-ชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 78.46 KB 89
2562-แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 403 KB 57
2562-ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 78
2562-หน้าปกสมุดโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.89 KB 57
2562-หน้าปกเลมสรุปเล่มโครงการสานสัมพันธ์ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 60
2562-หน้าปกข้อมูลส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 56
2562-หน้าปกการคัดกรองนักเรียน-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 61
2562-หน้าปก-SDQ-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.9 KB 52
2562-หน้าปก-EQ-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 318 KB 59
2562-แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 85
2562-แบบฟอร์มโครงการสานสัมพันธ์ฯภาคเรียนที่ 1 ใบสรุปปะหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 51
2562-แบบประเมินการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 55
2562-แบบประเมิน-SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 53
2562-บันทึกเยี่ยมบ้าน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 92.19 KB 71
2562-คำนำการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.59 KB 61
ชน.8-9 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการติดเกม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 33
ชน.7 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 55
ชน.6 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการใช้ความรุนแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.74 KB 34
ชน.5 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.22 KB 35
ชน.4 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 35
ชน.3-2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.42 KB 34
ชน.3-1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.54 KB 34
ชน.2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.49 KB 34
ชน.1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.68 KB 37
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล 136