ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 2
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 0
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 33
ฎีกาคณะกรรมการผ้าป่าการศึกษาสายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 49.4 KB 56
รายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม (แยกตามชั้นเรียน) ปีการศึกษา 2/2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.01 KB 69
รายชื่อนักเรียนที่สมัครชุมนุม (แยกตามชุมนุม) ปีการศึกษา 2/2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 381.14 KB 151
เอกสาร SCQA RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 18
มุมกระดาษ (ขนาดใหญ่) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 25
มุมกระดาษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 50
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 18
วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 30
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล 23
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมชุมนุมวิชา การทำรูปเล่ม - ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 63
ปพ.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้น ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.64 MB 83
ปพ.การอ่าน-คิด-วิเคราะห์ และการเขียน ระดับชั้น ม.1-6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 30
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.6) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356.5 KB 18
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 360 KB 36
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.4) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 358.5 KB 17
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.3) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 443 KB 33
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.2) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 433 KB 39
ปพ.5 กิจกรรมแนะแนวและสาธารณประโยชน์ (สำหรับ ม.1) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 447 KB 25
ปพ.5 กิจกรรมลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 320.5 KB 69
ปพ.5 กิจกรรมวิชาการ (ชุมนุม) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 320 KB 112
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.56 KB 34
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว และตัวอย่างแผน 76
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 38
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี) Word Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 19
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 164.83 KB 22
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 69.71 KB 27
แบบฟอร์ม IDPLAN Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 23
แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน” Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 46
แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 62.48 KB 15
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3 17
แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 31
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 62
แบบประเมินตามตัวชี้วัด (จุดเน้น สพฐ) 18
แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 17.86 KB 19
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ (ชุมนุม) Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 77
ตัวอย่างโครงงานสาธารณะประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 136.5 KB 61
แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 31
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 31
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 27
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 24
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
แบบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.89 KB 36
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 52