Activity
News
Education News
Webboard
Topic Date
Not found !
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
    พฤศจิกายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 23
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 2728 29 30  
Calendar
01 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61
ดำเนินการเรื่องโควตา รับตรง ม.3 และ ม.6
01 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61
เริ่มดำเนินการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
01 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61
ส่งโครงการสอนและแผนการสอนแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2561
01 พ.ย. 61 ถึง 24 พ.ย. 61
วางแผนและส่งแผนการนิเทศของแต่ละกลุ่มสาระฯ
06 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61
ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียน 2/2561
08 พ.ย. 61 ถึง 10 พ.ย. 61
ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
10 พ.ย. 61 ถึง
ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 พ.ย. 61 ถึง
ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 พ.ย. 61 ถึง
จัดส่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมฯในแต่ละห้องเพื่อขออนุมัติ
14 พ.ย. 61 ถึง
จัดส่งโครงการกิจกรรมวิชาการในแต่ละห้องเพื่อขออนุมัติ
15 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61
ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน
15 พ.ย. 61 ถึง
ประเมินครูผู้ช่วย
17 พ.ย. 61 ถึง
ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 พ.ย. 61 ถึง
ประชุมผู้ปกครองสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
21 พ.ย. 61 ถึง
พิธีถวายราชสดุดดี
21 พ.ย. 61 ถึง
ศิลปหัตถกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
22 พ.ย. 61 ถึง
กิจกรรมวันลอยกระทง
23 พ.ย. 61 ถึง
ประชุมนิเทศติดตาม
25 พ.ย. 61 ถึง 27 พ.ย. 61
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม
26 พ.ย. 61 ถึง 30 พ.ย. 61
ส่งซองข้อสอบกลางภาค 2/2561
29 พ.ย. 61 ถึง
สอบธรรมศึกษา
30 พ.ย. 61 ถึง
ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
Link