ภาพกิจกรรม
การประกวดโครงงานบูรณาการอาชีพ
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประกวดโครงงานบูรณาการอาชีพ เพื่อการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในศตวรรคที่ 21 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกความกล้าแสดงออก และนำความรู้ในแต่ละรายวิชามาบูรณาการทำโครงงานของห้องเรียนตนเองได้ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนได้นำเสนอผลงานอย่างน่าสนใจ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : 
ภาพส่วนที่ 1 ช่วงการประกวด ภาพส่วนที่ 2 ช่วงการประกาศผลและจัดแสดง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,13:39   อ่าน 286 ครั้ง