ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก 

นายตรัยภพ คงอิ่ม
ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
**** เว็บไซน์นี้รองรับการแสดงผลการทำงานบน โปรแกรม Google Chrome และโปรแกรม Mozilla Firefox ****

1 ก.ค. 2561 เข้าค่ายคณิตศาสตร์
4 ก.ค. 2561 ประชุมนิเทศติดตาม
7-8 ก.ค. 2561 เข้าค่ายศากยบุตร
9-13 ก.ค. 2561 แข่งขันทักษะภาษาไทยและรักการอ่าน
16-20 ก.ค. 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
23 ก.ค. 2561 พิธีหล่อเทียนพรรษา
25 ก.ค. 2561 กิจกรรมรักการอ่านสืบสานวันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 2561 พิธีแห่เทียนพรรษา

ดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิกดาวน์โหลด

  

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสมชัย อภิรัตนาชัย สู้รั้วม่วง-เหลือง ด้วยความยินดียิ่ง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสมชัย อภิรัตนาชัย

กิจกรรมอำลา ผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เนื่องด้วยผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จึงมีการจัดกิจกรรมอำลาให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
โดยมี นายตรัยภพ คงอิ่ม ประธานนักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกต่อท่านผู้อำนวยการ พร้อมทั้งตัวแทนคณะครู
และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมเดินทางไปส่งผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมอำลา ผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนคณะศิษย์เก่า รองผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย และรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รับประทานอาหาร เลี้ยงส่งผู้อำนวยการสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน จัด โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
บูรณาการ สานค่านิยม 12 ประการ ต้านยาเสพติด ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : Part1 , Part2

ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 5/2561
เพื่อติดตามการดำเนินงานของบุคลากร และร่วมกันวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ประชุมนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 5/2561

ค่ายคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์บูรณาการอาเซียน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมนำสุจริต ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ค่ายคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2561

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
จัดโครงการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ประจำปี 2561
โดยได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ กับนักเรียน
ในเรื่อง การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการคบเพื่อนต่างเพศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
ณ เรือนวารี รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และยังได้นำนักเรียนเข้าศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้พระราชทานกำเนิด “ลูกเสือไทย” และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี
เป็นผู้มีระเบียบ วินัย เข็มแข็ง อดทน และมีความเสียสละ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและตัวแทนคุณครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เข้าร่วมอบรม
เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/16
"เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ ศูนย์ประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู
ภาพประกอบเพิ่มเติม : อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

โครงการฝึกอบรมความรู้ทัวไปทางกฎหมาย
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว บูรณาการร่วมกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน
รวมถึงการปฏิบัตตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการฝึกอบรมความรู้ทัวไปทางกฎหมาย

คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะบริเวณหน้าโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : คณะครู และนักเรียนจิตอาสา ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
โดยได้รับเกียรติจากนางนงค์นุช ภูมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
คุณครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนสมุทรปราการ
ซึ่งมีคุณครูที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ดังนี้
1. คุณครูที่เข้ารับพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา มีรายชื่อดังนี้ นายบุญเลิศ นิยมรัตน นางรำเพย สิงห์น้อย และนางหัสยา โภทชงรัก
2. คุณครูที่เข้ารับพระราชทานทวีติยาภรณ์ช้างเผือก นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ
3. คุณครูที่เข้ารับพระราชทานตริตาภรณ์มงกุฏไทย มีรายชื่อดังนี้ นายมารุต มิสกี้ นายนรินทร์ มิถุนดี นางสาวโศภิตา มีแก้ว
นางสาวพรเพ็ญ พรมงาม นางสาวประไพศรี พรมรัตน์ นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ และนางสาวปาริชาติ ปั้นแพทย์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสีล้ง
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดแจ่มราษฏร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเจ้าภาพ ทางโรงเรียนจึงได้นำตัวแทนนักเรียน ไปช่วยงาน ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
พร้อมทั้งเป็นการฝึกในเรื่องจิตอาสา การช่วยเหลือสังคม ให้กับนักเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสีล้ง

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
วันที่ 31 พฤษาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพรณรงค์งดสูบบุหรี่
การเดินรงณรงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 น. - 14.30 น. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีให้กับนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้ร่วม เช่น
การแสดงความสามารถด้านความกล้าแสดงออกของนักเรียน การเล่นเกม การแจกของรางวัล
พร้อมทั้งได้ร่วมแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับดารานักแสดง
ภาพประกอบเพิ่มเติม : โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เกิดความรักและความสามัคคี และมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
โดยอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป และเวียนเทียมรอบพระพุทธรูป
เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดและบำรุงพระพุทธศาสนา
ภาพประกอบเพิ่มเติม : กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน


กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
มีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีความภูมิใจในโรงเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ 9 พฤษภาคม2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งกล่าวเปิดกิจกรรมโดย ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช ประธานสายวิชาสังคมศึกษาศาสตร์แและมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และมีการบรรยายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดย ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
และผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ พร้อมด้วยคณะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปาน 3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การอบรมการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และคุณครูบรรจุใหม่ 6 ท่าน
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การประชุมนิเทศติตามฯ ครั้งที่ 3/2561

การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับการฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training) ครั้งที่ 8 (สมุทรปราการ) ครั้งที่ 1 โดยวิทยากร ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขำ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อปานฯ 3
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การฝึกอบรมเคลื่อนที่เชิงรุก (Mobile Training)

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : การรับมอบตัวนักเรียนใหม่

กิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมวันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ที่สำเร็จการศึกษาระดับภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน
พร้อมทั้งมีการมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ภาพประกอบเพิ่มเติม : วันดอกแสมบาน ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้จบการศึกษา
ภาพประกอบเพิ่มเติม : พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพประกอบเพิ่มเติม : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

          

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์


 

Webmaster : งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร 02-330-1276 โทรสาร 02-330-1275 e-Mail:pda_2519@hotmail.co.th

 

นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางนงค์นุช   ภูมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
   

+ แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัย
ในชั้นเรียน

+ ตัวอย่างโครงงานสาธารณะฯ
+ ตัวอย่างโครงการกิจกรรมวิชาการ
+ แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ
+ แบบประเมินตามตัวชี้วัด
(จุดเน้น สพฐ)

+ แบบฟอร์มโครงการสอน
+ แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ
+ แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3

+ ปพ. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
+ แบบรายงานการส่งเอกสาร
+ แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ
+ แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน”

+ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
+ปพ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิด วิเคราะห์ กิจกรรมแนะแนว/สาธารณประโยชน์ และกิจกรรมลูกเสือและวิชาการ
+แบบฟอร์ม IDPLAN
+แบบบันทึกกิจกรรม PLC
+แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ
ลูกเสือ-เนตรนารี

+แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี)

+วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560