กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1 ตรวจเงินแผ่นดิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.3 KB
Adobe Acrobat Document 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document 4 พรบ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document 6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document 7 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 8 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document 9 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา..   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB
Adobe Acrobat Document พ_ร_บ_ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.56 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) พ_ศ_ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.83 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ_ศ_ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.06 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบการเงินกระทรวงการคลัง2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.42 KB