คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มงานบุคคล
Adobe Acrobat Document คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 416.26 KB
Adobe Acrobat Document คู่มืองานสารบรรณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.03 KB
Adobe Acrobat Document งานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.48 KB
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document (ตัวอย่าง) แบบประเมิน EQ ระดับมัธยมศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.18 KB
Adobe Acrobat Document (ตัวอย่าง) แบบประเมิน SDQ ครูประเมินนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.87 KB
Adobe Acrobat Document (ตัวอย่าง) แบบประเมิน SDQ นักเรียนประเมินตนเอ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.06 KB
Adobe Acrobat Document (ตัวอย่าง) แบบประเมิน SDQ ผู้ปกครองประเมินนัก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.73 KB
Adobe Acrobat Document (ตัวอย่าง) แบบประเมิน แบบคัดกรอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.36 KB
Adobe Acrobat Document บันทึกกิจกรรมทำดีได้ดี 1.65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.99 KB
Adobe Acrobat Document แบบบันทึกงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 440.67 KB
การให้บริการงานทะเบียน-คำร้อง
Adobe Acrobat Document 01 ขอ ปพ.1 แก้ไข   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.77 KB
Adobe Acrobat Document 02 บันทึกข้อความลาออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.84 KB
Adobe Acrobat Document 03ใบรับรอง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.15 KB
Adobe Acrobat Document 04 แขวนลอย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.58 KB
Adobe Acrobat Document 05 ย้ายออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.39 KB
Adobe Acrobat Document 06 ย้ายเข้าเรีย-เทียบโอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.5 KB
Adobe Acrobat Document 07 บันทึกข้อความพักการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.84 KB
Adobe Acrobat Document 08 ขอกลับเข้ามาเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.36 KB
Adobe Acrobat Document 09 เปลี่ยนหลักฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.68 KB
Adobe Acrobat Document 10 ส่งตัว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.1 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบและข้อปฏิบัติในการขอเอกสารงานทะเบียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.63 KB
คู่มือการปฏิบัตงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document การดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา(เงินบำรุงการศึกษษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.82 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณหลวงพ่อปาน ปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document งานบริการด้านพยาบาล - ฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.6 KB