ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
Adobe Acrobat Document พ_ร_บ_ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ_ศ_ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.56 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) พ_ศ_ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.83 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ_ศ_ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 538.06 KB