หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรงานบุคคล
Adobe Acrobat Document คำสั่ง กศจ.สป. เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง กศจ.สป. เรื่องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.93 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง รร. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง รร. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองข้อมูล และประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
Adobe Acrobat Document บันทึกขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.94 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่ง รร. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ กลั่นกรองข้อมูลและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล-ปีงบประมาณ-2564-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.19 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล-ปีงบประมาณ-25664-65   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.54 KB
หลักเกณฑ์นโยบายการบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย-28-ธันวาคม-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 449.38 KB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-28-กุมภาพันธ์-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
Adobe Acrobat Document การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ศธ0206.7ว.5-28-กุมภาพันธ์-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ พ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757.8 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.2561-22-สิงหาคม-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.87 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการ-ตำแหน่งรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา-26-เมษายน-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ตำแหน่งครูผู้ช่วย-25-ตุลาคม-2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน-ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา-20-พฤษภาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ-ตำแหน่งครู-20-พฤษภาคม-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.85 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ตำแหน่งครู-28-ธันวาคม-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง-ตำแหน่งครูผู้ช่วย-22-พฤษภาคม-2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB