การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document คำสั่งที่ 056.2565 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.05 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบวาระการประชุมครู-ครั้งที่-5รายงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.34 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมทีมบริหาร ครั้งที่4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.63 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน1-2565-สรุป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.49 KB