ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ พูลมา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :