นางสุพัตรา  ลิ้มวัฒนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

นางนงค์นุช  ภูมี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

นายธรณัส  โสมนัส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์