นางพัชรี    คงเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายดนัย    ศิลาวงศ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวปาริชาต       ปั้นแพทย์
นางสาวขวัญสุวัฒน์   วิจิตรกวี
นายสมหวัง   นาคคล้าย