นายชรินทร์      ศิริพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันญา    ขันทองดี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาวิตรี    จันทร์เหนือ
นางสาวอิศรา    ใจสอน
นางสาวศิริพร    ภูมิภัทรพงศ์