นางสาวสุดคนึง     เดชดัง

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวพรเพ็ญ     พรมงาม

รองหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน