นางสาวทัศนีย์     บุญตาแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวปนัดดา     จำปาทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวบุญเทียบ     ยงทะเล

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาววราพร     เทพาลุน

นายต่อ     ภิญโญภาพ
นางวีรยา     ภู่ประดิษฐ์
นางพัชราวลัย     อัยรา
นายนฤชัย     จ่างศรี
นางสาววดี     ศรีเที่ยงตรง