นายนรินทร์    มิถุนดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางหัสยา    โภทชงรัก

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล

นางสาวอรวรรณ์    แพนลำ
นายพชร    ประปุนไร่

นางส่องอุษา  ชุ่มบริบูรณ์

นางสาวนิลุบล วงศ์ศรีชา