นายประกิจ    สัมฤทธิ์ผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายมารุต    มิสกี้


รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา หัวหน้างาน อาคาร และสถานที่

นางรุจิรา    ทิพยรัตน์
นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ
นายเอกฉัตร เกตุแก้ว