นายสมโภชน์    สามชูสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางประไพศรี    พรมรัตน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายบุญเลิศ    นิยมรัตน

นางสาวมลัยพร    งามผิวเหลือง
นางสาวอัญชลี    มั่นน้อย
นางสาวอัจฉรา    บุตโคต

นางสาววิลาวัลย์    ร่วมทวี

นางสาวณัฏร์นรี    ละม้ายแข

นายราชาชัย    รุ่งโรจน์

นางสาวฉันทพัฒน์พร    ทองไทยสิน