นางสาวดุธาสิทธิ์     แดงงาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุภัค       ชุ่มบริบูรณ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรำเพย    สิงห์น้อย

 

นางชูตินันต์     สิทธิโยธิน

หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นางสาวโศภิตา     มีแก้ว
นายอุกฤษฎ์     หาไชย