นางสาวพูลทรัพย์    ภูนุช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเกษอนงค์    ทรงขำ


รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวประภัสสร    ชุมภูงาม
นางสาวกุลนิษฐ์    สุขเกษม
นางสาวจุฑารัตน์    ศรีเจริญสุข
นางสาวจุฑารัตน์    โพศิริ

นายโกวิท    พัฒนประเสริฐ

นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ