กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนฤชัย จ่างศรี (งานคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม/อุตสาหกรรม-ศิลป์
2557 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชฏัภเลย/คอมพิวเตอร์ศึกษา
2561 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล