คณะผู้บริหาร

นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนงค์นุช ภูมี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา