กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพูลทรัพย์ ภูนุช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเกษอนงค์ ทรงขำ

นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม

นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีเจริญสุข

นางสาวจุฑารัตน์ โพศิริ

นายโกวิท พัฒนประเสริฐ

นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ