กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายราชาชัย รุ่งโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประไพศรี พรมรัตน์

นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์

นายบุญเลิศ นิยมรัตน

นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง

นางสาวอัญชลี มั่นน้อย

นางสาวอัจฉรา บุตโคต

นางสาววิลาวัลย์ ร่วมทวี

นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์

นางสาวสุพัตรา ทองดี

นายนฤชัย จ่างศรี (คอมพิวเตอร์)

นางสาววดี ศรีเที่ยงตรง (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอาริยา ชินโน (คอมพิวเตอร์)