กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายราชาชัย รุ่งโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์

นางประไพศรี พรมรัตน์

นายบุญเลิศ นิยมรัตน

นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง

นางสาวอัญชลี มั่นน้อย

นางสาวอัจฉรา บุตโคต

นางสาววิลาวัลย์ ร่วมทวี

นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์

นางสาวสุพัตรา ทองดี