กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรำเพย สิงห์น้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภัค ชุ่มบริบูรณ์

นางสาวโศภิตา มีแก้ว

นายอุกฤษฎ์ หาไชย

นางสาวสายสุนีย์ บัวน้อย

นางสาวอาทิตยา ลาหลง

นายณัฐวุฒิ จงจิต

นางสาวศศิธร ทองอินทรี

นางสาววรรณพร พรหมศิริ

นางสาวสุวิมล พลค้อ