กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมารุต มิสกี้

นายสมยศ เลี๊ยบประเสริฐ

นายเอกฉัตร เกตุแก้ว