กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัชรี คงเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดนัย ศิลาวงศ์

นางสาวปาริชาต ปั้นแพทย์

นางสาวขวัญสุวัฒน์ วิจิตรกวี

นายสมหวัง นาคคล้าย