กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนฤชัย จ่างศรี (งานคอมพิวเตอร์)
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล
ครู คศ.2

นายต่อ ภิญโญภาพ
ครู คศ.2

นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางสาววราพร เทพาลุน
ครู คศ.3

นางสาวปนัดดา จำปาทอง
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง (งานคอมพิวเตอร์)
ครู คศ.1

นางพัชราวลัย อัยรา (งานคอมพิวเตอร์)
ครู คศ.1

นางสาววดี ศรีเที่ยงตรง (งานคอมพิวเตอร์)
ครูผู้ช่วย