กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง (งานคอมพิวเตอร์)
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปนัดดา จำปาทอง
ครู คศ.1

นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล
ครู คศ.2

นางสาววราพร เทพาลุน
ครู คศ.3

นายต่อ ภิญโญภาพ
ครู คศ.2

นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์
ครู คศ.2

นางพัชราวลัย อัยรา (งานคอมพิวเตอร์)
ครู คศ.1

นายนฤชัย จ่างศรี (งานคอมพิวเตอร์)
ครู คศ.1

นางสาววดี ศรีเที่ยงตรง (งานคอมพิวเตอร์)
ครูผู้ช่วย