กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววราพร เทพาลุน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์

นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล

นายต่อ ภิญโญภาพ

นางสาวปนัดดา จำปาทอง