กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววราพร เทพาลุน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์

นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล

นายต่อ ภิญโญภาพ

นางสาวปนัดดา จำปาทอง