กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันญา ขันทองดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชรินทร์ ศิริพันธ์

นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ

นางสาวอิศรา ใจสอน

นางสาวนิศากร ไชยเอียด

นางสาววศิมน สุขอนันต์

นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ (ภาษาจีน)

นายอังกูร แท่งทอง (ภาษาจีน)