กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันญา ขันทองดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชรินทร์ ศิริพันธ์

นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ

นางสาวอิศรา ใจสอน

นางสาวนิศากร ไชยเอียด

นางสาววศิมน สุขอนันต์

นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ (ภาษาจีน)

นายอังกูร แท่งทอง (ภาษาจีน)

นางสาวภาวินี มาลีหวน (ภาษาจีน)

MISS.FAITH BANDALES ARCHETA

MR.ALEXIS JARYSON YACAPIN