กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชรินทร์ ศิริพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันญา ขันทองดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ
ครู คศ.1

นางสาวอิศรา ใจสอน
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวนิศากร ไชยเอียด
ครูผู้ช่วย

นางสาววศิมน สุขอนันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม
ครูผู้ช่วย