กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันญา ขันทองดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายชรินทร์ ศิริพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ
ครู คศ.1

นางสาวอิศรา ใจสอน
ครู คศ.2

นางสาวนิศากร ไชยเอียด
ครูผู้ช่วย

นางสาววศิมน สุขอนันต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญธิดา บูชาธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ (ภาษาจีน)
ครู คศ.2

นายอังกูร แท่งทอง (ภาษาจีน)
อัตราจ้าง