ประวัติโรงเรียน


     โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษานาดกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 600 หมู่ที่ 13   ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 โรงเรียน ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอน รวมเวลา 25 ปี
ในเนื้อที่ 65 ไร่ 1 งาน  ก่อตั้งครั้งแรกนั้น มีนายเจริญ มุสิกะกำนันตำบลคลองด่าน (ในขณะนั้น) นายบรรยงค์ ไพโรจน์สรคุปต์
ศึกษาธิการอำเภอบางบ่อ (ในขณะนั้น) นายอำนวย เกาะเพชรพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนชาวคลองด่าน และเขตใกล้เคียงได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 650,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวสองชั้นแบบของกรมสามัญศึกษาขึ้นปรับปรุง
สถานที่สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บ้านพักภารโรงในวงเงิน 650,000บาท กรมชลประทานได้อนุญาตให้ ใช้ที่สร้างโรงเรียน
จำนวน 46 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่ทางแยกเข้าอำเภอบางบ่อและถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 57   จำนวน 3 ห้องเรียน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวรรณ ธนกัญญา)
ปีพ.ศ. 2520

    โรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 7 ห้องเรียน
ปีพ.ศ. 2521

    โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ค 1 หลังในราคา 2,100,000 บาท รากฐานของอาคารหลังนี้เป็นแบบ
ทั่วไปจึงไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ต้องเปลี่ยนแปลงรากฐานใหม่และได้เกิดปัญหา ระหว่าง กรมสามัญศึกษา
กับผู้รับเหมา  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว (ชั้นเดียวแบบของกรมสามัญศึกษา) จำนวน 10 ห้องเรียน ในวงเงิน 300,000 บาทโรงเรียนมีห้องเพิ่ม 17 ห้องเรียน
ปีพ.ศ.2522

    โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร และหอประชุม ราคา 1,400,000 บาท และอาคาร อุตสาหกรรมศิลป์1 หลัง ราคา 500,000 บาท แต่อาคารทั้งสอง เกิดปัญหาเกี่ยวกับรากฐานเช่นเดียวกัน ซึ่งในปีการศึกษานี้อาคารเรียนแบบ 216 ค ก็ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ และโรงเรียนได้รับงบประมาณอีก 160,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว 4 ห้องเรียน ปีการศึกษานี้ มีจำนวนห้องเรียน 20 ห้องเรียน

ปีพ.ศ. 2523

    โรงเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับก่อสร้างต่อไป ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารแบบ 216 ค ไม่ปฏิบัติตามสัญญากรมสามัญศึกษา
จึงดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ และตัดจำนวนห้องเรียน เหลือเพียง 10 ห้องเรียน ตัดโต๊ะม้านั่ง ออกทั้งหมด สำหรับโรงอาหาร
หอประชุมได้จัดสร้างโดยใช้การจ้างพิเศษเช่นกัน แต่ต้องยุบประมาณอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ มารวมเป็นโรงอาหาร-หอประชุม
ในวงเงิน 1,850,000 บาท ในขณะที่อาคารถาวรแบบ 216 ค ยังก่อสร้างไม่เสร็จ โรงเรียนได้รับงบประมาณอาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียนในวงเงิน 188,000 บาท ปีการศึกษานี้โรงเรียนมี 17 ห้องเรียน
ปีพ.ศ. 2524

      อาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 10 ห้องเรียนและโรงอาหาร-หอประชุม  ได้ก่อสร้างเรียบร้อยเปิดใช้ใน การเรียนการสอน
ในปีการศึกษานี้  ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้รับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 คจำนวน 16 ห้องในวงเงิน 3,700,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลังในวงเงิน  217,000 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 17 ห้องในปีการศึกษานี้
ปี พ.ศ. 2525
      อาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 16 ห้องเรียนและบ้านพักครูหลังที่ 4 ได้สร้างเสร็จในปีการศึกษานี้  เริ่มใช้ อาคารตั้งแต่ต้นปี  โรงเรียนได้เข้าร่วมกับสมาคม ผู้ปกครองและครูฯ  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดสร้างป้ายโรงเรียน 
ป้ายสมาคมและวิหารหลวงพ่อปานโดยค่าป้ายในวงเงิน 32,000 บาท ประทานในพิธี  คือ ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและ
ผู้บัญชาการทหารบก  พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก จำนวนห้องเรียนปีการศึกษา 19 ห้อง 
ปี พ.ศ. 2526
     
      จำนวนห้องเรียนในปีการศึกษานี้เพิ่มขึ้น ห้อง โรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  มพช.รุ่นที่ 3  มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาiเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง นายสกุล  กังวาลไกล
และนายนุกูล ทองน้อย เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หลังจากที่ได้ รักษาการเป็นการภายใน มาช่วงระยะเวลา 5 ปีและครึ่งปีตาม
ลำดับวันที่ 28 ตุลาคม 2526 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายบรรเลง รอดแดงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงพ่อปาน
คลองด่านอนุสรณ์ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่อนอนุสรณ์ และให้นายพยุงศักดิ์ อินทนิล ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ พิทยาคารมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ปลายปีการศึกษานายพยุงศักดิ์ อินทนิลผู้บริหารโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการพิเศษ ไปดูงานที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ โรงเรียนในโครงการ มพช.รุ่นที่ 3

ปี พ.ศ.2527

     ปีการศึกษานี้มีห้องเรียน 22 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 935 คน จำนวนครู  46 คน   ครูจ้างสอน 5 คน ภารโรง 6 คน  
แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 8-7-7
ปีพ.ศ.2528

     ปีการศึกษานี้มี 22 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 925 คน จำนวนครู 46 คน ไปช่วยราชการ 2 คนและลาศึกษาต่อ 1 คน อัตราว่าง
2 อัตรา ครูจ้างสอน 3 คนภารโรง 6 คน แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 6-8-7
ปี พ.ศ. 2529
  
      ปีการศึกษานี้มี 21 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 862 คน จำนวนครู 43 คน  ช่วยราชการ 1 คนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ภารโรง 6 คน แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 7-6-8 ในปีนี้ โรงเรียนได้รับอาคารใหม่หลายหลัง ประกอบด้วย โรงฝึกงานเกษตรกรรม โรงฝึกงานอุตสาหกรรมโรงฝึกงานคหกรรมอาคารวิทยาศาสตร์ และซ่อมแซมอาคาร 4 แบบ 216 ค จนเต็มรูปแบบได้งบประมาณ 8,000,000 บาท จากธนาคารโลกในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท
ปี พ.ศ. 2530

      ปีการศึกษานี้ มี 20 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 790 คน จำนวนครู 41 คน ช่วยราชการ 3 คน ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท 1 คน ครูจ้างสอน 3 คนภารโรง 6 คน  แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 7-7-6
ปี พ.ศ. 2531

     โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,000 คน จำนวนครู 47 คน ช่วยราชการ 1 คนลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1 คนแผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-0-0 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียน
ที่รับรางวัลพระราชทานขนาดกลาง
ปี พ.ศ. 2532

    ปีการศึกษานี้มี 27 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,050 คน จำนวนครู 45 คน ภารโรง 6 คน  แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-8   มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-0
ปี พ.ศ. 2533

    โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารโรงฝึกพละศึกษา จำนวนนักเรียน 1,00 คน จำนวนครู 45 คนภารโรง 6 คน  แผนการจัดชั้นเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-0
ปี พ.ศ. 2534

    โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนและบ้านพักผู้บริหาร จำนวนนักเรียน 1,000 คน จำนวนครู 47 คนช่วยราชการ 1 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท 1 คน ภารโรง 6 คน แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 10-8-8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-1
ปีพ.ศ. 2535

     โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำฝน 2 ชุด  และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการ โรงเรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมดีเด่นระดับเขตการศึกษา 1 จำนวน   แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 7-10-10   
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-1
ปี พ.ศ. 2536

     ปีการศึกษานี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นเงิน 1,200,000 บาทเศษมีจำนวนครู 49 คน อัตราจ้าง 7 คน ไปช่วยราชการ 9 คน ภารโรง 6 คน ยาม 2 คน แผนการจัดชั้นเรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 9-7-10   มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-1

ปี พ.ศ. 2537
     ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ใช้ในการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก จำนวนนักเรียน 1,250 คนจำนวนครู-อาจารย์ 51 คน อัตราจ้าง 5 คน ครูช่วยราชการ 9 คน ภารโรง 6 คน ยาม 2 คน  แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 10-9-7  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-1
ปี พ.ศ. 2538
     ปีการศึกษานี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมปรับปรุง
ห้องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 500,000บาท จำนวนนักเรียน 1,033 คน มีจำนวนครู-อาจารย์ 53 คน อัตราจ้าง
2 คน ครูช่วยราชการ 6 คน ภารโรง 6 ยาม 2 คนแผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 6-6-7  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1-1-2
ปี พ.ศ. 2548

     จำนวนนักเรียน 1,110 คน ครู 40 คน อัตราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน แผนการจัดชั้นเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-8  มัธยมศึกษาตอนปลาย 3-3-3 ปรับปรุงฟื้นโรงฝึกพลศึกษา เป็นพื้นยางสร้างเรือนพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
     จำนวนนักเรียน 1,147 คน ครู 40 คน อัตราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน ซ่อมแซมอาคาร 216 ค ด้วยการพันไฟเบอร์สร้างบันไดอาคาร 216 ค ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ปี พ.ศ. 2550
     จำนวนนักเรียน 1,272 คน ครู 38 คน อัตราจ้าง 8 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน  บ้านพึ่งพิง สร้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIFAมาตรฐานปรับปรุงเรือนประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.  2551
   
 รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ปี  พ.ศ. 2552
   -  โครงการโรงเรียนวิถีธรรม
   -  สถานศึกษาต้นแบบ  “การต่อต้านโรคมะเร็งภาคโรงเรียนเชิงรุก    จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
   -  สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  GPAS และ PBL   จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต2  
   -  โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.)
   -  สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน   Energy  Mind  Award  จาก  การไฟฟ้านครหลวง
   -  โรงเรียนต้นแบบ  “โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน” 
   -  รางวัลสถานศึกษาพอเพียง  จาก  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
   -  “โครงการโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3  โรงเรียนดีประจำอำเภอ”  จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ปี  พ.ศ.  2553
   -  รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน   Energy  Mind  Award  ระดับ 5 ดาว  จาก  การไฟฟ้านครหลวง
   -  รางวัลสถานที่ราชการปลอดบุหรี่  ระดับดีเยี่ยม
ปี  พ.ศ.  2555
   -รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy  Mind  Award     ระดับ 5 ดาว  จาก  การไฟฟ้านครหลวง
ปี  พ.ศ. 2556
   -  โครงการห้องเรียนพิเศษ  EIS  (English  for  Intergrated  Studies)และจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart  Room)
   -   ได้รับทุนสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนในโครงการป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง  จาก  การไฟฟ้านครหลวง
ปี  พ.ศ.  2557
   -  รางวัลเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
   -  รางวัลโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  จาก  การไฟฟ้านครหลวง
   -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น  รุ่นน้ำหนัก  45  กิโลกรัม  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
   -  รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  ประเภทวงอังกะลุง  ระดับมัธยมศึกษา  ได้รับถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปี  พ.ศ.  2558
   - ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ระดับประเทศ หัวข้อ "ประเทศไทยคือบ้านของเรา พวกเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง" ( OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER ) จากพลเอกประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

     ปัจจุบันโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์จัดดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ สำหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกระดับ ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  อาทิ  ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักสูตรฯ ทุกระดับชั้น