คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ เสมอจิตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ รอดศรี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ ดวงเงินสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังวรวิมลกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณสุตธาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก สุขสำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธศักดิ์ กลมกล่อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล จันทร์เรณู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนันท์ จิรนนท์เสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสะอา เบ๊ะกี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธัชกร รอดศรีชินเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภกฤต พุ่มพวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษอนงค์ ทรงขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการกรรมการและเลขานุการ