คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายตรัยภพ คงอิ่ม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชัญญานุช สุตตะภวานนท์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนิลวัตร จันทร์แย้ม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร ปัญญาวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกมล ใช้อู๋
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา อ้วนกลม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวงศพัทธ์ นิยมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัทรี มาแขก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนพร อิ่มหนำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวันรัตน์ มีวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาว์เนตร ยศขำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวันรัตน์ โพธิสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพนิดา เทียมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ กินนาวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปุณณกันณ์ มีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่งคั่ง มุกดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ จุรินทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนริศรา สาเกทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติสุดา แก้วรุ่งเรื่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา สุขรุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ สุภานิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ แสงกำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล วรนาวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4/3