ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก”

" ลูกหลวงพ่อปาน ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง "

ลูกหลวงพ่อปาน หมายถึง นักเรียนทุกคนเป็นลูกหลวงพ่อปานเหมือนกัน ต้องรักกัน
ยึดมั่นคุณธรรม หมายถึง เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการ
ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต้องตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทีดีในตัว

1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
4. บริหารจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย
4. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน