ผลงานของครู
สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน
1 ชุดกิจกรรมที่1 แนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองอะตอม น.ส.มลัยพร งามผิวเหลือง กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

 

ผลงานของนักเรียน
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน